Blue Line

Blue Line Accountants en Belastingadviseurs

Klokkenluidersregeling

Blue Line Accountants en belastingadviseurs B.V.
Televisieweg 31
1322 AC Almere

T 020 658 95 90
F 020 658 95 91
E jeroen@bluelineaccountants.com
Jesca@bluelineaccountants.com
www.bluelineaccountants.com


Inhoudsopgave

1 Algemeen
2 Voorbeeld

1 Algemeen

In dit voorbeeld worden de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  1. Algemeen
  2. Reikwijdte
  3. Procedure
  4. Vertrouwelijk

De klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van de accountantsorganisatie.


2 Klokkenluidersregeling

1. Algemeen

Op basis van art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) moet een
accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO
1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor
hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de
accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden
vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt
geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen
door de accountantsorganisatie.
2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de
accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website
beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en
stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

2. Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de
vertrouwenspersoon in aanmerking komen.
Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit
dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

3. Procedure
1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via jesca@bluelineaccountants.com.
3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
5. a) Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
6. b) Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
c) Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 5a en 5b, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
7. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
8. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe
beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4. Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van de accountantsorganisatie garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.